Handelsbetingelser

Callbackcasting.dk – har til formål at hjælpe deres medlemmer med at få arbejde indenfor film, TV, medier, teater, kultur og event. Alle personer i alle aldre kan tilmelde sig vores register. 

Callback Casting blev etableret i år 2016 og bruges i dag af næsten alle tv-kanaler og produktionsselskaber i Danmark.

Læs venligst følgende handelsbetingelser omhyggeligt, før du opretter en profil på Callbackcasting.dk. Såfremt du ikke kan acceptere nedenstående vilkår og betingelser, skal du ikke oprette en profil

på Callbackcasting.dk. Ved gennemført oprettelse accepterer du nedenstående forretningsbetingelser.

 

Om Callbackcasting.dk:

Callback Casting (Cvr: 3759 7856), Vodroffs Tværgade 5B, 1909 Frederiksberg C, tlf. +45 3174 6161, e-mail: info@callbackcasting.dk , driver hjemmesiden Callbackcasting.dk, der har til formål, at formidle kontakt mellem skuespillere, modeller og statister (private brugerprofiler) og virksomheder (agenter/producenter), som ønsker at bruge skuespillere, modeller og statister mv. 

 

Brug af Callbackcasting.dk:

Brug af Callbackcasting.dk er på eget ansvar. I intet tilfælde kan Callbackcasting.dk, eller de parter, der er involveret i at frembringe, producere eller levere sitet, holdes ansvarlig for skader, herunder også men ikke begrænset til direkte eller indirekte skader (følgeskader) og specielle eller hændelige skader som følge af din adgang til eller brug af sitet.

Callback Casting har intet ansvar for indgåede jobaftaler, for evt. misbrug eller for misligholdelse af evt. indgået jobaftale. Vi rådgiver gerne før, under og efter gennemførte jobs, men blander os ikke i juridiske problemstillinger mellem agenter/producenter og brugerprofilen.

 

Aftalen:

Aftalen betragtes indgået ved udfyldt tilmeldingsformular for brugerprofiler efter der er indbetalt det korrekte beløb i henhold til den valgte abonnementsaftale. Når dette er gjort, bliver profilen gjort aktiv inden for 4 timer. En kvittering for køb fremsendes altid til profilens e-mailadresse. Der kan kun registreres én profil pr. e-mail adresse.

 

Medlemskab:

Ved aftaleindgåelse forpligter profilen (køber) sig til at efterkomme de givne månedlige abonnementsafgifter. Der er tale om en løbende ydelse med 1 månedlig betaling. Det totale beløb for første periode trækkes første bankdag efter indgåelse af aftalen og efterfølgende hver måned – via ratebetaling/betalingsservice på første bankdag i måneden.

Medlemskabet løber, indtil det bliver opsagt.

Ved opsigelse af medlemskabet yder Callback Casting ingen refusion for forudbetalt medlemskab.

 

Priser:

De til enhver tid gældende månedspriser fremgår af Callback Castings hjemmeside og ændring af vilkår og priser annonceres med 14 dages varsel på Callback Castings hjemmeside. Prisændringer gælder altid kun fremadrettet.

 

Sikkerhed:

Al direkte kommunikation fra brugerprofiler, sker gennem vores screeningsfilter. Såfremt indholdet af beskeden ikke vurderes som relevant og passende på brugerprofilens angivne interesser, kompetencer eller erfaring – videresendes beskeden ikke til profilen. Reklamer og anden irrelevant information vil på ingen måde blive afsendt. I tilfælde af dette vil brugerprofilen blive slettet. Se også; brugerprofilers misligholdelse.

 

Synlige informationer:

Alle indførte informationer i profilen bortset fra kontaktinformationer vil være offentligt tilgængelige for alle andre brugere af websitet dette værende registrerede såvel som ikke-registrerede brugere. Kontaktoplysninger på den enkelte profil vil kun blive videregivet til sikkerhedsgodkendte brugere af hjemmesiden i det omfang de bliver efterspurgt.

 

Materiale og immaterielle rettigheder:

Du har som brugerprofil eller tredjemand ikke ret til på nogen måde at kopiere, genskabe, genudgive, uploade, fremvise, videresende, distribuere eller på anden måde bruge materialet på Callbackcasting.dk, herunder data, lyde, tekst, billeder og video til offentligt eller kommercielt brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra Callback Casting. Ved upload af materiale til/på Callbackcasting.dk, deler du i profilens levetid alle rettigheder med Callback Casting og accepterer hermed også, at alt uploadet materiale kan anvendes af Callback Casting i markedsføringsøjemed.

 

Fortrydelsesret:

Til dit køb af digitale ydelser på Callbackcasting.dk er knyttet en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage, fra du har modtaget ordrebekræftelsen fra Callback Casting.

Hvis du ikke benytter dig af produktet, har du derfor 14 dage til at gøre indsigelse, og dermed få pengene retur. Hvis du benytter produktet bortfalder denne fortrydelsesret.

Brug af produktet defineres som:

  • Upload af billeder
  • Udfyldning af profilbeskrivelse

 

Hvordan fortryder du?

Inden udløb af fortrydelsesfristen skal du underrette den erhvervsdrivende om, at du har fortrudt aftalen.

Hvis du vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til:

Callback Casting

H.C Østeds Vej 11A
1879 Frederiksberg C
CVR: 3759 7856
Mail: info@callbackcasting.dk

Det forhold, at Callback Casting har leveret tjenesteydelsen helt eller delvis, begrænser ikke din fortrydelsesret, medmindre du har givet samtykke til, at udførelsen af tjenesteydelsen kunne påbegyndes på et nærmere bestemt tidspunkt inden fortrydelsesfristens udløb. I så fald gælder fortrydelsesretten kun indtil dette tidspunkt.

Ved fortrydelse skal du huske selv at afmelde din PBS tilmelding i din bank.

 

Ændre/slette betalingsmetode:

Hvis du ønsker at ændre din betalingsmetode – fx skift fra Dankort til Masterkort, fremsendes mail til info@callbackcasting.dk – med rettet informationer.

 

Nyhedsbrev: 

Ved at indtaste din e-mailadresse accepteres samtidigt, at Callback Casting må udsende nyhedsbreve via e-mail vedrørende muligheder, informationer og jobs til dig. E-mail nyhedsbreve vil indeholde annoncer i begrænset omfang.   

 

Telefonnummer:

Ved profil oprettelse accepterer du også, at Callback Casting kan kontakte dig på telefon/SMS – både med henblik på levering af jobs, men også i kommercielt øjemed – dog inde for Callback Castings brancheområde.  

 

Links:

Callback Casting kan formidle links til andre websites, der ikke drives af Callback Casting, men derimod af tredjemand. Callback Casting fraskriver sig alle former for ansvar vedrørende nøjagtigheden, lovligheden, eller gyldigheden for så vidt angår indholdet på sådanne andre websites. Callback Casting påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for nogen som helst form for tab, skade eller krav opstået i forbindelse med din brug af sådanne eksterne websites eller indholdet på sådanne sites, der er opkoblet til direkte eller indirekte gennem links på Callbackcasting.dk.  

 

Indholdet på Callbackcasting.dk:

Callback Casting tilstræber, at oplysninger på sitet er korrekte og ajourførte.

Callback Casting påtager sig imidlertid intet ansvar for oplysningernes korrekthed. Callback Casting påtager sig under ingen omstændigheder erstatningspligt eller ansvar for fejl eller mangler i dette sites indhold.  

 

Brugerprofilers misligholdelse:

Misligholder kunden væsentligt sine forpligtelser ifølge nærværende aftale, har Callback Casting ret til uden varsel og med øjeblikkelig virkning at ophæve aftalen med kunden, herunder hvis:

  • Profilen undlader at give Callback Casting besked om ændringer om oplysninger om profilens forhold.
  • Profilen standser sine betalinger/eller hvis Callback Casting er forhindret i at hæve købsummen.
  • Profilen undlader at opfylde Callback Castings krav om betryggende sikkerhed.
  • Hvis profilen ubegrundet udebliver fra jobs formidlet via Callback Casting.
  • Profilen har pornografisk materiale på sin profil.

 

Opsigelse af abonnement: 

Profilen/køber kan til enhver tid opsige abonnementsaftalen uden varsel ved udløb af igangværende måned.

Callback Casting forbeholder sig ret til når som helst at revidere disse vilkår og betingelser for brug af Callbackcasting.dk ved at opdatere disse handelsbetingelser. Misbrug af Callbackcasting.dk vil blive observeret og retsforfulgt/politianmeldt med IP nummer.

Persondata:

Behandling af persondata
Callback Casting behandling af persondata sker under iagttagelse af relevant lovgivning.

Børn

Er brugeren under 18 år skal denne have sine forældres/værges samtykke før købet foretages. Det påhviler brugeren selv at indhente samtykke. Unge under 18 år bør altid rådføre sig med sin forældre/værge i forbindelse med indgåelse af aftaler og deltagelse i castings, auditions, jobs mv.

Værneting og lovvalg

Enhver tvist/retssag mod Callback Casting skal anlægges ved Retten på Frederiksberg og være reguleret af dansk ret, desuagtet om dansk international privatret måtte føre til, at et andet lands lov skulle finde anvendelse.

Det bemærkes, at købelovens regler for mangler finder anvendelse.

Forretningsbetingelser

Information fra Callbackcasting.dk, må kun bruges til at tilbyde vores medlemmer opgaver som statister, skuespillere, publikum, eventpersonale eller lignende.

Du må IKKE anvende Callbackcasting.dk med hensigt at opbygge din egen database til formidling af lignende eller konkurrerende tjenester.

Du må ikke opbevare personlige data uden statistens tilladelse. Ved kontakt med statisten er du ifølge personoplysningsloven forpligtede til at oplyse følgende:

a) hvem den persondata-ansvarlige er,
b) formålet med behandlingen af personlige data og 
c) øvrig information som behøves for, at statisten skal kunne tilgodese sine rettigheder i forbindelse med behandlingen af personlige data, for eksempel information om, hvem der modtager personlige data, forpligtelse til at videregive personlige data samt ret til indsigt og berigtigelse. Information som den registrerede allerede kender til, behøver dog ikke oplyses. 

Du skal informere om, at oplysningerne kommer fra Callbackcasting.dk.

Callbackcasting.dk står ikke til ansvar for, hvis hjemmesiden er ude af drift.

Brugeren forpligter sig til ikke at afsløre sit kodeord for uvedkommende samt ikke at opbevare information om kodeordet på en sådan måde, at uvedkommende kan få adgang til kodeordet.

Callbackcasting.dk er normalt i drift 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen. Driftsstop kan dog forekomme.

I tilfælde af at hjemmesiden er ude af drift, kan Callbackcasting.dk ikke holdes ansvarlig for den eventuelle skade eller det tab, som kan ramme brugeren i forbindelse med driftstoppet.

Det er gratis at anvende Callback Castings tjenester, hvis du følger gældende forretningsbetingelser.

Callback Casting forbeholder sig retten til at anvende publicerede annoncer i sin markedsføring, uden først at spørge producenten, for eksempel i forbindelse med reklame.
Callback Casting forbeholder sig retten til at ændre i producentens annoncetekst.
Som producent står du til ansvar for, at der bestemmes aftaler, efter normal gældende forretningspraksis, med de medlemmer du tilbyder arbejde.

Callback Casting frasiger sig alt ansvar for aftaler mellem medlemmer og producenter.

keyboard_arrow_up
Vi anvender cookies – Generelt bruges cookies til at genkende dig, når du besøger os igen og kan hjælpe med feks at. levere helt anonyme data til 3. parts applikationer som Google Analytics som vi benytter. Cookies benyttes til at forbedre din brugeroplevelse på Internettet.